PISMA KS. GOBBIEGO
"Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej"


KRM - DAR NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
DLA KOŚCIOŁA OBECNEGO CZASU

1. ŹRÓDŁA RUCHU I JEGO ROZWÓJ

Kapłański Ruch Maryjny jest głęboko związany z Fatimą i przekazanym tam orędziem. 8 maja 1972 r. ks. Stefano Gobbi, włoski kapłan z Mediolanu, podczas modlitwy w Kaplicy Objawień w Fatimie, odczuł wewnętrzne natchnienie, które skłaniało go do założenia Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Modlił się właśnie za pewnych kapłanów, którzy usiłowali przyłączyć się do stowarzyszeń zbuntowanych wobec władzy Kościoła. Kapłański Ruch Maryjny miał zgromadzić wokół Papieża kapłanów i zakonników pragnących przyjąć zaproszenie Maryi do uformowania zastępu potężnego dzięki milczeniu i modlitwie, dzięki cierpieniu i stałej wierności obowiązkom i Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła. Upewniony oczywistym znakiem o tym, że była to wola Boża i po otrzymaniu zgody swego kierownika duchowego, 13 października 1972, Don Gobbi rozpoczął wraz z dwoma innymi kapłanami nieśmiałe spotkanie na modlitwie i w braterstwie. Było to dokładnie w 55 lat po nadzwyczajnym cudzie słońca w Fatimie, który podkreślił wagę i pilność Orędzia, jakie Najświętsza Panna przyniosła na ziemię w 1917 roku. Dziś należy do KRM ponad 65 tysięcy kapłanów, w tym kardynałowie oraz 400 biskupów ze wszystkich części świata. Sto krajów ma w nim przedstawicieli. Kilka milionów wiernych przyłączyło się do Ruchu.

2. JEGO CEL

Kapłański Ruch Maryjny jest darem Maryi dla Kościoła naszego czasu, aby mu przynieść pociechę i pomoc w jego wielkim strapieniu i doprowadzić jego dzieci do przeżycia w ufności i dziecięcym oddaniu bolesnych chwil wielkiego oczyszczenia. Ludzkość, która niemal zdołała już zbudować cywilizację czysto ludzką, bez Boga, uporczywie zamkniętą na wszelki Boży wpływ, spieszy ku swej ruinie, narażona na wielkie niebezpieczeństwo zniszczenia samej siebie własnymi rękoma. W takiej chwili z macierzyńską troskliwością zaczyna działać Dziewica Maryja. Ofiarowuje Swym dzieciom bezpieczne schronienie Niepokalanego Serca i wzywa wszystkich kapłanów, Swych umiłowanych synów, do zgromadzenia się wokół Niej dla obrony Kościoła i ocalenia ludzkości. Ze wszystkimi, którzy odpowiadają tak, formuje mały zastęp - Kapłański Ruch Maryjny - "dla największego tryumfu Boga i ostatecznej klęski szatana" (7.06.75). "Wkrótce wszędzie zajaśnieje zwycięstwo. Poprzez tryumf Mojego Niepokalanego Serca przyjdzie do was chwalebne królestwo Jezusa, który w Swoim Duchu Miłości doprowadzi całe stworzenie do uwielbienia Ojca. W końcu zostanie odnowione oblicze ziemi" (29.06.83). "Potrzebuję jednak Kapłanów pokornych i odważnych, gotowych znieść dla Mnie szyderstwa, pozwalających się dla Mnie podeptać. Z tych to pokornych, wyśmiewanych i deptanych Kapłanów Sama utworzę zastęp, który pomoże Mi przyprowadzić do Jezusa niezliczoną ilość dzieci, oczyszczonych w wielkim ucisku" (1.08.73).

3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA RUCHU

- Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi...

...całą swą istotą i całkowita ofiara własnego kapłaństwa, przeżywanego w zupełnym synowskim oddaniu, aby Ona mogła naprawdę żyć w Swoich kapłanach i poprzez nich się ujawniać. Sama tak o tym mówi: "Chcę kochać waszym sercem, patrzeć waszymi oczyma, pocieszać i podnosić na duchu waszymi wargami, pomagać waszymi rękami. Pragnę iść tam gdzie wy, waszymi krwawymi śladami. Chcę cierpieć w waszym ukrzyżowanym ciele." (1.07.81)

- Wierność Papieżowi i Kościołowi z nim zjednoczonemu.

Wierność ta, konieczna zawsze, jest podwójnie ważna dziś, bo "dym szatana" i "proces niszczenia", jak stwierdził Paweł VI, podkopują Kościół. Maryja pragnie więc, żeby "Kapłani należący do Jej Ruchu byli w Kościele przyjaciółmi, pocieszycielami i obrońcami Papieża" (30.10.73). Wierność Papieżowi ma się ujawnić "przez całkowite posłuszeństwo jego poleceniom, uprzedzanie i spełnianie jego pragnień, rozszerzanie jego nauki, obronę przed wszystkimi atakami... gotowość do przelania krwi dla zachowania stałej jedności z nim i wierności Ewangelii" (1.11.73).

- Prowadzenie wiernych do poświęcenia siebie Niepokalanemu Sercu Maryi.

Matka Boża mówi o tym: "Moi Kapłani muszą już zacząć działać. Przez nich chcę powrócić pomiędzy Moich wiernych. Z Moimi wiernymi, skupionymi wokół Moich Kapłanów, pragnę utworzyć niezwyciężony zastęp. Wiernych należących do Mojego Ruchu proszę o Poświęcenie się w sposób szczególny Mnie i Mojemu Niepokalanemu Sercu. Niech uczynią to, nie troszcząc się o więzy zewnętrzne lub prawne. Niech zabiegają tylko o to, by oddać Mi się całkowicie, abym mogła swobodnie rozporządzać ich istnieniem i kierować całym ich życiem - zgodnie z Moimi planami. Powinni pozwolić Mi kierować sobą jak małe dzieci. Mają znowu więcej się modlić, bardziej kochać Jezusa i bardziej czcić Go w tajemnicy Eucharystii, by stał się Słońcem rozjaśniającym całe ich życie. Jak wielkiej radości i jakiego daru miłości udzieli Jezus Eucharystyczny tym wiernym, którzy Mnie się poświęcą!" (1.11.73). "Za pośrednictwem Moich Kapłanów niezliczona ilość świeckich wiernych poświęci się na nowo Mojemu Sercu i powierzy Mi się całkowicie. Z prostotą, bez organizacji niech wszyscy oddadzą Mi się całkowicie - jak małe dziecko, które całe oddaje się swej mamie." (7.06.75)

- Odmawianie różańca i szerzenie wszędzie wieczerników różańcowych.

Czynić to po to, ażeby: - trwać z Maryją: "....poprosiłam was o wejście do Wieczernika Mojego matczynego Serca. Zapraszam dziś cały Kościół do zgromadzenia się w Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca, aby trwać na nieustannej modlitwie - ze Mną i przeze Mnie." (26.05.85) - modlić się z Maryją i wybłagać nową Pięćdziesiątnicę: "Polecam wam częste gromadzenie się w Wieczernikach, aby dać Mi wielką moc modlitwy. Dzięki niej będę mogła interweniować u Mojego Syna Jezusa, aby wkrótce uzyskał dla was od Ojca dar nowej i drugiej Pięćdziesiątnicy dla Kościoła i dla całej ludzkości." (26.05.85) - darzyć się wzajemną miłością; Maryja mówi, dlaczego potrzeba Wieczerników: "Przez modlitwę prowadzę was do pokoju, a Moją matczyną obecnością pomagam wam żyć w braterstwie. Powinna nieustannie wzrastać wasza miłość wzajemna. Macie nauczyć się coraz większej miłości. Mamę cieszy, gdy się kochacie, kiedy po najmniejszym nawet uchybieniu miłości potraficie się pojednać, podać sobie rękę i iść razem... Nie możecie przychodzić do Mnie sami. Gdy przybywacie sami, pytam was: «A gdzie są wasi bracia?» Musicie przychodzić do Mojego Niepokalanego Serca wszyscy razem, zjednoczeni Boskimi więzami waszej wzajemnej, coraz doskonalszej miłości." (5.07.85) 4.

INNE WAŻNE PROŚBY MARYI

- modlitwa (głęboki duch modlitwy, stała głęboka łączność z Bogiem). "Chcę dać wam broń dla odniesienia zwycięstwa w nadchodzącej bitwie: modlitwę. Zapomnijcie o wszystkim innym i przyzwyczajajcie się posługiwać tylko tą bronią. Nadeszły chwile decydujące i nie ma już czasu na rzeczy próżne i zbyteczne. Nie czas już na bezużyteczne dyskusje, na słowa i plany. Nastał czas tylko na modlitwę!... ofiarujcie Mi się, bym zawsze mogła w was i z wami modlić się i wstawiać u Mojego Syna dla zbawienia świata." (19.12.73)

- różaniec: "...powróćcie do modlitwy. Potrzebuję waszej modlitwy. Módlcie się ze Mną i przeze Mnie. Odmawiajcie tę modlitwę, tak prostą a skuteczną, o którą was prosiłam: Różaniec Święty" (28.01. 75). To ulubiona modlitwa Maryi. To broń, jaką daje dzieciom, w walce duchowej. + pokuta i cierpienie: "Broń, przy pomocy której powinniście prowadzić Moją walkę, to modlitwa i pokuta. Dziś pragnę wam wskazać drogę pokuty. Każdy z was powinien ją przebyć. Pierwszym etapem jest wyrzeczenie i zaparcie się siebie" (5.03.83). "Potrzebuję licznych modlitw, potrzebuję wielu cierpień. Dzięki modlitwie i cierpieniu Moich dobrych, wspaniałomyślnych synów będę mogła ocalić Moje dzieci." (16.10. 73). Bez nich nie można zwyciężyć dziś szatana ani przyspieszyć odnowy Kościoła i ludzkości.

5. ORGANIZACJA RUCHU

- Ruch i duch oraz jego «przywódca» Kapłański Ruch Maryjny to ruch i duch, ale nie - zorganizowane stowarzyszenie ze statutami i przywódcami. Jednak na szczeblu narodowym i regionalnym są wyznaczeni kapłani, którzy organizują ośrodki łączności i informacji. Ksiądz Stefano Gobbi jest uznany za główne narzędzie działania Matki Bożej, Maryja zaś jest jedynym wodzem KRM. Tak powiedziała 16.07.73: "Kapłański Ruch Maryjny ma być wyłącznie Moim Dziełem. Poprzez twoją słabość okażę Moją moc, poprzez twoją nicość ujawnię Moją potęgę. Ja Sama będę Wodzem tej armii."

- Jego członkowie Podstawowymi członkami Ruchu są kapłani. Jednak także osoby zakonne oraz świeccy mogą włączyć się do Ruchu wypełniając wszystkie prośby, jakie przedstawiła Matka Boża w Swoim Orędziu z 1.11.73 roku. Należą do nich:

- poświęcenie się Niepokalanemu Sercu
- codzienne odmawianie przynajmniej jednej części Różańca
- wierność Papieżowi i tym biskupom, którzy są z nim zjednoczeni
- zachowywanie przykazań Bożych.

6. ŚRODEK ROZWOJU RUCHU

Książka "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" to drogocenny dar Maryi. Ona wybrała ten sposób, ażeby rozszerzyć Swe dzieło. Książka ta zawiera Orędzia, jakie od 1 lipca 1973 r. przekazuje ks. St. Gobbiemu, w formie, którą teologia nazywa wewnętrznymi pouczeniami (lokucjami). Orędzia te, jak twierdzi kierownik duchowy ks. Gobbiego nie są więc owocem jego prywatnych rozmyślań. Matka Boża powiedziała: "Chcę, aby rozpowszechniano tę książeczkę taką, jaka jest. Będzie ona środkiem, za pomocą którego powołam do Mojego Ruchu wielu Kapłanów i utworzę z nich Mój niezwyciężony zastęp..." (27.09.73). "...wzbudziłam Kapłański Ruch Maryjny. Rozszerzyłam go też we wszystkich częściach świata poprzez Moją Książkę, wskazującą wam drogę, jaką powinniście przemierzyć, aby rozszerzyć Moje światło. Przez tę książkę uczę was żyć Poświęceniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu z prostotą małych, w duchu pokory, ubóstwa, ufności i synowskiego oddania. Przez 25 lat prowadziłam was słowami, które przekazywałam sercu Mojego małego dziecka, wybranemu przeze Mnie na narzędzie, aby wam przekazać Mój matczyny plan." (31.12.97). Książka ta to nie traktat teologiczny, lecz matczyna przemowa, wyrażona prostym językiem. "Książka była narzędziem, które duszom i sercom wielu Moich umiłowanych dzieci przyniosło głos ich Niebieskiej Mamy. Ujawniła ona Mój macierzyński plan i zaprosiła wszystkich do zgromadzenia się w schronieniu Mego Niepokalanego Serca. Jak powinno się czytać tę książkę? Z prostotą dziecka słuchającego mamy (21.01.84) Jest to książka zawierająca syntezę doktryny św. Ludwika Grignon de Montfort, drogi dziecięctwa duchowego św. Teresy z Lisieux oraz daje ona wyjaśnienie i sposoby realizacji Orędzia z Fatimy. Została przetłumaczona na ponad 30 języków i wydrukowana w setkach tysięcy nakładów. Maryja uczy nas dzięki tej książce rozeznawać znaki czasu, zrozumieć znaczenie obecnych wydarzeń.

PRZEBIEG WIECZERNIKA

- modlitwa do Ducha Świętego:
«Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy.» (x 3)
- Rozważanie jednej części Różańca
- Czytanie fragmentu książki "Do Kapłanów..." i chwila milczenia
- Dowolna modlitwa w intencji Ojca Świętego (np. Wierzę w Boga; Ojcze nasz...; 3 x Zdrowaś Maryjo...; Chwała Ojcu).
- Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi (zamieszczony na końcu książki)
Wieczernik kończy się chwilą braterstwa, dla wzajemnego poznania się, okazania sobie miłości i pomocy oraz śpiewem ku czci Maryi. 

WSZYSTKIE ORĘDZIA W WERSJI ON LINE!


Powrót do wykazu artykułów o Orędziach "Do Kapłanów..."[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pismo "Vox Domini"] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]